ประวัติความเป็นมา กรมรบพิเศษที่ 5

กรมรบพิเศษที่ 5 ตั้งอยู่ ณ บ้านเลขที่ 005 หมู่ 2  ต.แม่สา  อ.แม่ริม  จ.เชียงใหม่  รหัสไปรษณีย์  50180 
มีเนื้อที่ประมาณ 8,788 ไร่

"กองทัพบกเป็นกลไกด้านความมั่นคงของรัฐที่สำคัญและมีศักยภาพ ในอันที่จะพิทักษ์ และรักษาเอกราช และความมั่นคงของชาติ ศาสนา พระมหากษัริย์ ประชาชน และผลประโยชน์ของประเทศชาติ รวมทั้งการพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคง ยั่งยืน
เป็นกองทัพที่มีเกียรติและศักดิ์ศรี เป็นที่ยอมรับ เชื่อมั่น ศรัทธา ตลอดจนสามารถเป็นที่พึ่งของประชาชนได้เสมอ "

ภารกิจของหน่วย 3 ประการ

1. การปฏิบัติการพิเศษ
2. การปฏิบัติการสนับสนุนมาตรการรักษาความมั่นคงภายใน
3. การปฏิบัติภารกิจพิเศษตามที่ได้รับมอบ

วันสถาปนาหน่วย

กรมรบพิเศษที่ 5 ได้จัดตั้งขึ้นตามคำสั่ง ทบ.(เฉพาะ)ที่ 144/26 เรื่อง การจัดตั้งกรมรบพิเศษที่ 5
ลง 7 ก.ค. 26  ดังนั้น กรมรบพิเศษที่ 5 จึงได้กำหนดให้วันที่ 7 ก.ค. ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาของหน่วย

การจัดตั้ง

    กรมรบพิเศษที่ 5 จัดตั้งขึ้นตามคำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ 144/26 ลงวันที่ 7 ก.ค.26
โดยมีที่ตั้งชั่วคราวครั้งแรกอยู่ที่ค่าย
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช  อ.เมืองจ.ลพบุรี

เข้าที่ตั้งถาวร

    เมื่อวันที่ 22 ธ.ค.26 ได้เคลื่อนย้ายหน่วยมายัง จ.เชียงใหม่เพื่อเข้าที่ตั้งถาวร
ณ บ้านเลขที่ 005 หมู่ 2 ต.แม่สา  อ.แม่ริมจ.เชียงใหม่

ประวัติหน่วยรบพิเศษ

               หน่วยรบพิเศษ ของกองทัพไทย ถือกำเนิดเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2497
ในนามของกองพันทหารพลร่ม ที่ตั้ง ณ บ้านป่าหวาย ตำบลป่าตาล อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ซึ่งมี พ.ต.เทียนชัย สิริสัมพันธ์ เป็นผู้บังคับกองพัน

        " กองพันทหารพลร่ม" หรือที่รู้จักกันดีในนามของ "พลร่มป่าหวาย" ตั้งแต่ปี พ.ศ.2508 หลังวันเสียงปืนแตก
ที่อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยได้เริ่มทำสงครามประชาชนเพื่อล้มรัฐบาล กองทัพบกได้ใช้หน่วยรบพิเศษเข้าต่อสู้กับภัยคุกคามคอมมิวนิสต์ภาพในประเทศะ เพื่อเกิดเอกภาพในการปฏิบัติเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2509 กองทัพบกได้จัดตั้ง ศูนย์สงครามพิเศษขึ้น
 จึงนับได้ว่าวันที่ 24 กุมภาพันธ์
ของทุกปีเป็น "วันรบพิเศษ" โดยีการจัดกิจกรรมและรำลึกถึงนักรบพิเศษที่ได้สร้างวีรกรรมดีเด่น เป็นเกรียรติประวัติ
ให้แก่อนุชนรุ่นหลังได้ตระหนักถึงคุณงามความดีของนักรบ พิิเศษที่ได้เสียสละเลือดเนื้อและชีวิตเพื่อปกป้องเอกราช
ของชาติ


รายนามอตีตผู้บังคับบัญชา

ท่านที่    1   พ.อ.เสมา              สถาพร                      12 พ.ค. 2526  -    7 พ.ย. 2529
ท่านที่    2   พ.อ.ธารินทร์        สุตะพาหะ                   7 พ.ย. 2529  -    3 พ.ค. 2533
ท่านที่    3   พ.อ.ชัยยุทธ         ยุตยรรยง                    3 พ.ค. 2533  -  12 พ.ค. 2535
ท่านที่    4   พ.อ.อมรฤทธิ์       แพทย์เจริญ            12 พ.ค. 2535  -     5 พ.ย. 2541
ท่านที่    5   พ.อ.ยุทธพงษ์      พวงทอง                     5 พ.ย. 2541   -  15 ต.ค. 2543
ท่านที่    6   พ.อ.สำเร็จ             ศรีหร่าย                    16 ต.ค. 2543   -  30  เม.ย. 2546
ท่านที่    7   พ.อ.พะโจมม์        ตามประทีป             30 เม.ย. 2546  -  25  พ.ค. 2549
ท่านที่    8   พ.อ.อรรถพร         เป้าประจักษ์            14  มิ.ย. 2549   -  30 ต.ค. 2552
ท่านที่    9   พ.อ.สายัณห์         เมืองศรี                      30 ต.ค. 2552   -     3 ต.ค. 2555
ท่านที่ 10   พ.อ.ชาตรี              กิตติขจร                        3 ต.ค. 2555   -   17 เม.ย. 2558
ท่านที่ 11   พ.อ.สัชฌาการ     คุณยศยิ่ง                 17 เม.ย. 2558   -      7  ต.ค. 2559
ท่านที่ 12   พ.อ.อดุลย์             จันทร์มา                       8 ต.ค. 2559     -   11 ต.ค. 2561
ท่านที่ 13  พ.อ.อัศวิน               อินทนนท์                  11 ต.ค.2561     -   ปัจจุบัน