:: กรมรบพิเศษที่ 5 ค่ายขุนเณร ::
 
-:- วิหารรบพิเศษ เฉลิมพระเกียรติฯ ๘๔ พรรษา-:-
 
ประวัติความเป็นมาการก่อสร้างวิหารรบพิเศษเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ทรงมีพระชนมพรรษาครบ ๘๔ พรรษา
 
               ด้วยกรมรบพิเศษที่ ๕ ค่ายขุนเณรได้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๒๖ ซึ่งต่อมาได้รับพระราชทานนามค่ายจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นามว่า “ ค่ายขุนเณร ”  เมื่อ
๒๙พ.ย. ๒๕๔๘และได้กระทำพิธีเปิดค่ายอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๙ โดยมี    พล.ท.ชัยพัฒน์ ธีรธำรงผบ.นสศ. ในขณะนั้น เป็นประธานปัจจุบันกรมรบพิเศษที่ ๕ ค่ายขุนเณร
ยังไม่มีสถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของกำลังพลและครอบครัว ประกอบกับในปี พ.ศ.๒๕๕๔ เป็นปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  ๗   รอบ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ 
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ข้าราชการและครอบครัวของกรมรบพิเศษที่ ๕ จึงได้พร้อมใจร่วมกันจัดสร้างวิหารรบพิเศษเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
ทรงมีพระชนมพรรษาครบ  ๘๔  พรรษา ”เพื่อเป็นสถานที่ประดิษฐานพระกริ่งนเรศวรองค์พระประธาน   พระบรมสารีริกธาตุพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
และพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและใช้เป็นสถานที่ประกอบศาสนพิธีของชาวค่ายขุนเณรซึ่งมีขั้นตอนการดำเนินงาน  ดังนี้.-
 
 

เมื่อ ๒๙ พ.ย.๒๕๔๘ ได้รับพระราชทานนามค่ายจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นามว่า “ ค่ายขุนเณร ”

เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๙  ได้กระทำพิธีเปิดค่ายอย่างเป็นทางการโดยมี
พล.ท.ชัยพัฒน์ ธีรธำรงผบ.นสศ. ในขณะนั้น ประธาน
 
>>> BACK <<<
 
:: กรมรบพิเศษที่ 5 ค่ายขุนเณร ::
 
01) ประวัติความเป็นมาการก่อสร้างวิหารรบพิเศษเฉลิมพระเกียรติ
02) ขั้นที่ 1 การกำหนดชื่อและแบบวิหารรบพิเศษ
03) ขั้นที่ 2 การสำรวจสถานที่
04) ชั้นที่ 3 การจัดการหางบประมาณกรมรบพิเศษที่ ๕
05) ขั้นที่ 4 ดำเนินการสร้าง “วิหารรบพิเศษฯ”
06) พิธีทางศาสนาเพื่อขออนุญาตจัดสร้างสิ่งศักดิ์ที่ประดิษฐานภายใน “วิหารรบพิเศษฯ”
07) พิธีบวงสรวงเทพยาดาและเททองพระไภษัชยคุรุ พระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
08) กระทำพิธีวางศิลาฤกษ์
09) กรมรบพิเศษที่ ๕ ทำหนังสือถึงสำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช
10) พิธีอัญเชิญพระกริ่งนเรศวรองค์ประธาน จาก วัดป่าดาราภิรมย์ ต.แม่สา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ประดิษฐาน ณ วิหารรบพิเศษฯ
11) พิธีสมโภช “วิหารรบพิเศษ
12) พิธีบวงสรวงเทพยาดา
13) พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาประดิษฐาน ณ วิหารรบพิเศษฯ
14) พิธีอัญเชิญธงชัยเฉลิมพล พระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและสมเด็จพระเจ้าตากสิน มาประดิษฐาน ณ “วิหารรบพิเศษฯ”
15) พิธีทางศาสนาภายใน “วิหารรบพิเศษฯ”
16) การแสดงเฉลิมพระเกียรติฯ ในพิธีสมโภชวิหารรบพิเศษฯ
17) ถวายความเคารพพระบรมรูป การมอบของที่ระลึกให้กับแขกผู้ใหญ่และถ่ายภาพน่วมกัน
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++

 

 

:: กรมรบพิเศษที่ 5 ค่ายขุนเณร ::
Design and delveloper by khunnain@gmail.com
กรมรบพิเศษที่ 5 ค่ายขุนเณร 005 หมู่ 2 ต.แม่สา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180